1. Thanh toán quốc tế - Giới thiệu chung

 

2. Trắc nghiệm Hiểu biết chung

 

3. Công ước LHQ và Hợp đồng mua bán hàng hóa

 

4. ISBP 745

 

5. Các Điều kiện giao hàng

 

6. Chuyển tiền

 

7. Nhờ thu

 

8. Thư tín dụng (L/C)

 

9. Tình huống TTQT + Cách giải quyết

0