1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - Chọn 1 đáp án Đúng nhất

 

2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM CÓ GIẢI THÍCH (3 điểm) - Giải thích ngắn gọn

 

3. PHẦN II BÀI TẬP. (4 điểm)

0