1. Giới thiệu vòng thi Anh văn vào Big4

 

2. Tổng quan lý thuyết Anh văn

 

3. Phần Chọn từ Đúng nhất

 

4. Phần Tìm lỗi sai

 

5. Phần Từ vựng Anh văn chuyên ngành Ngân hàng

 

6. Phần Bài đọc (Reading). Sử dụng khi thi BIDV

0