1. BIDV - Quy trình và Kinh nghiệm phỏng vấn

 

2. Giỏ 1 - Phỏng vấn Thông tin chung

 

3. Giỏ 2 - Phỏng vấn Hiểu biết chung

 

4. Giỏ 3A - Phỏng vấn Nghiệp vụ Tín dụng (Quản lý khách hàng)

 

5. Giỏ 3B - Phỏng vấn Nghiệp vụ Giao dịch viên

 

6. Giỏ 4A - Phỏng vấn Tình huống - Tín dụng (Quản lý khách hàng)

 

7. Giỏ 4B - Phỏng vấn Tình huống - Giao dịch viên

0