1. Giới thiệu về Toán thực tế đánh giá năng lực

 

2. Dạng 1: Diện tích - Hình phẳng

 

3. Dạng 2: Ứng dụng hình đa diện, thể tích

 

4. Dạng 3: Khoảng cách - Quãng đường

 

5. Dạng 4: Tính lãi tiền gửi

 

6. Dạng 5: Hàm số mũ Logarit

 

7. Dạng 6: Đạo hàm - GT lớn nhất, nhỏ nhất

 

8. Dạng 7: Nguyên hàm - Tích phân

 

9. Dạng 8: Ứng dụng thực tế khác

0