1. Thi tuyển và Phỏng vấn Ngân hàng Việt Nga (VRB)

 

2. Phần thi IQ

 

3. Phần thi nghiệp vụ Giao dịch viên

0