1. IQ - EQ - GMAT

 

2. Nghiệp vụ Tín dụng - Khách hàng cá nhân

 

3. Anh văn

 

4. Tin học văn phòng, Kỹ năng bán hàng

0