1. IQ - EQ - GMAT

 

2. Nghiệp vụ Tín dụng - Khách hàng Doanh nghiệp

 

3. Tin học văn phòng, Kỹ năng bán hàng

 

4. Anh Văn

0