1. BIDV - Nộp hồ sơ và thi tuyển

 

2. Trắc nghiệm Giao dịch viên

 

3. Trắc nghiệm Kỹ năng bán hàng

0