1. Phần 1. Trắc nghiệm (Chọn 1 Đáp án Đúng nhất)

 

2. Phần 2. Tự luận Đúng Sai (Giải thích ngắn gọn)

 

3. Phần 3. Bài tập định khoản

0