1. Giới thiệu cấu trúc đề thi Tín dụng Agribank 2019 (Đề 1)

 

2. Phần 1: Tự luận (3 điểm)

 

3. Phần 2: Trắc nghiệm - Chọn 1 Đáp án Đúng nhất (2 điểm)

 

4. Phần 3: Bài tập (5 điểm)

0