1. Câu hỏi tính Lãi suất Tiền Vay-Gửi

 

2. Câu hỏi tính Dòng tiền-NPV-IRR

 

3. Câu hỏi vận dụng kiến thức Tài chính doanh nghiệp

 

4. Câu hỏi chiết khấu Giấy tờ có giá

 

5. Câu hỏi tính Nhu cầu VLĐ-HMTD-Mức cho vay

0