Các hàm excel quan trọng khi đi làm lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

1/ Tách lấy chuỗi ký tự mong muốn

Áp dụng:

  • Giao dịch viên xử lý giao dịch thanh toán của khách hàng
  • Tín dụng tìm nhóm khách hàng trong data cho sẵn
  • Kiểm toán nội bộ tra soát giao dịch gian lận, nghi ngờ
  • Kế toán nội bộ kiểm tra các giao dịch thu - chi tiền

Cách làm:

Tách lấy chuỗi/nhóm ký tự phía trước hoặc phía sau kí tự đặc biệt nào đó kiểu như: * - / | } { ? > < @ ! $ % ^ & ) ( ~ ...

Giả sử ô Excel A1 của bạn có nội dung là:

N659.K1*17H45-3/7-27/6 

(có nhóm ký tự đặc biệt * - / )

Bạn muốn lấy chuỗi kí tự phía trước dấu *  -  /  và muốn lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu  *  -  /  nhưng phải dùng thông qua công thức mà không phải chia tách trực tiếp
*
Để lấy chuỗi kí tự đứng trước dấu *  hoặc ký tự khác thì áp dụng theo công thức sau:

=Left(A1,(Find("*",A1,1)-1))

Nếu dữ liệu của bạn có ký tự đặc biệt khác như
- / | } { ? > < @ ! $ % ^ & ) ( ~ thì thay dấu "*" bằng các ký tự đó là ok
*
 Để lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu * phải theo công thức sau

=Right(A1,(Len(A1)-(Find("*",A1,1))))

Xong*

 

2/ Tạo các số nguyên ngẫu nhiên không trùng lặp

Áp dụng: 

  • Tạo phách ngẫu nhiên cho kỳ thi, chấm điểm thí sinh trực tuyến

Cách dùng:

Hàm tạo số nguyên ngẫu nhiên ko trùng lặp để tạo phách

Cấu trúc:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY([Nx2],1,[số min],[số max],TRUE)),SEQUENCE(N))

N: Số phách

số min = số min mong muốn

số max = số max mong muốn

VD: Muốn tạo 5000 phách

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(10000,1,1,100000,TRUE)),SEQUENCE(5000))

 (*) Lưu ý: Ta cần Nx2 vì nếu như bạn chỉ để N = 5000 thì sẽ bị lỗi biến đầu ra ít hơn biến đầu vào, dẫn đến lỗi. Bạn cứ thử tìm randarray(5000,... đi rồi biết :D

 

 

0