1. ACB Thông tin chung & Quy trình tuyển dụng

 

2. Nghiệp vụ Dịch vụ khách hàng Tiền vay

 

3. Kiến thức IQ - Logic

 

4. Nghiệp vụ Tín dụng (Luyện dạng tương tự)

0